Resultats de la cerca

Què és la nua propietat

Posted by Emporda Immo on 04/03/2020
0

Quantes formes coneixes d’accedir a un habitatge? ¿Llogar una casa? Comprar un pis? Són formes arquetípiques d’ús comú, però no les úniques. En aquest article de Emporda Immo parlarem de comprar cases mitjançant nua propietat i de com està entrant amb força al nostre mercat immobiliari.

La nua propietat és aquell dret d’una persona sobre una cosa en la que la seva relació amb ella és de ser sola i únicament propietari.

Com a propietari, té el domini sobre la cosa, però no té la possessió per haver estat cedida aquesta a través d’un dret real denominat usdefruit.

 

En què es basa la venda d’una casa per nua propietat

Generalment la venda d’una casa meidante aquesta fórmula es caracteritza en què el venedor queda en usdefruit de la casa venuda fins que determini el contracte signat.

Generalment aquesta opció de compra satisfà a un sector de la població que no disposa d’ingressos suficients per costejar la seva vida diària, però té una casa en propietat i al seu torn, a un altre sector de la població el qual no té pressa per entrar a viure en la casa comprada o bé, es decanta per aquest estil de venda enfocant-lo a inversió immobiliària.

Com funciona la venda d’una casa per nua propietat

El sistema de venda d’una casa per nua propietat és molt simple. Es basa en què el comprador abona un valor per l’habitatge, generalment fora de mercat i es compromet al pagament mensual d’una renda a la persona que queda en usdefruit.

El més comú és trobar propostes de vendes de cases i pisos per sota de fins al 75% del seu preu de mercat seguit d’una renda mensual vitalícia cap al venedor d’entre 600 i 900 €.

Drets i obligacions de la venda d’una casa per nua propietat del venedor

El venedor d’una casa per nua propietat té dret a:

   • Rebre l’abonament de la venda acordat a l’instant.
   • Llogar o rentar l’habitatge.
   • Fer usdefruit de l’habitatge fins a la fi pre acordat de la nua propietat

El venedor d’una casa per nua propietat té l’obligació de a:

   • Pagar els subministraments de l’habitatge.
   • Pagar les quotes de la comunitat.

El nu propietari d’una casa venuda per nua propietat té dret a:

   • Vendre el dret de domini de la casa.
   • Recuperar la casa en bon estat després de la fi de l’usdefruit.

El nu propietari d’una casa venuda per nua propietat té l’obligació de:

   • Assumir els costos de les reparacions que necessiti la casa.
   • No pertorbar la vida de l’usufructuari.
   • Impostos de la casa adquirida (IBI, taxes d’escombraries).
   • Derrames de la comunitat.
   • Despeses de l’operació de compra / venda.

Compare Listings

error: Alert: Content is protected !!